Selvitys jätteen kelpoisuudesta käsittelyyn

Kaatopaikka- tai käsittelykelpoisuuden selvittämistä varten jätteen tuottajaa/haltijaa pyydetään täyttämään lomake Selvitys jätteen kelpoisuudesta Salpamaan käsittelyyn ja toimittamaan sen liitteenä käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste, jos sellaisia on käytettävissä.

Täytetyn selvityspyyntölomakkeen ja käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella ratkaistaan, tarvitaanko lisäselvityksenä hyväksytyssä laboratoriossa tehtävä analyysi jätteen sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksista ja liukoisuusominaisuuksista.

Saatujen selvitysten ja mahdollisten laboratorioanalyysien perusteella annetaan kirjallinen päätös jätteen käsittely- tai kaatopaikkakelpoisuudesta sekä ohjeet jätteen vastaanottoehdoista ja hintatiedot. Selvitys on uusittava viiden vuoden välein sekä aina prosessin tai raaka-aineen muuttuessa.

Tulosta ja täytä käsittelykelpoisuuslomake alta. Tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen.

KÄSITTELYKELPOISUUSLOMAKE

Käsittelykelpoisuuden selvitys

Tiedot jätteestä

Tiedot jätteen synnystä

Selvitys jätteen kelpoisuudesta (lisää liitteeksi) Lisätiedot

Lisätiedot