Siirtokirjan täyttöohje

 • Jätteen tuottajan/haltijan tulee täyttää siirtokirja vaarallisesta jätteestä, nestemäisistä jätteistä, rakennus- ja purkujätteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja eläinperäisestä teollisuuden biojätteestä. Lisäksi Salpakierto Oy ja Salpamaa Oy edellyttävät siirtokirjaa teollisuusjätteestä ja -lietteestä.
 • Siirtokirja on laadittava sähköisenä.
 • Jätteen tuottaja/haltija laatii siirtokirjan ja huolehtii, että se on kuljetuksen aikana kuorman mukana ja luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Velvollisuus siirtokirjan laatimiseen ei koske kotitalouksia, jos he itse tuovat jätteen vastaanottopaikkaan. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on kotitalouden sijasta laadittava siirtokirja.
 • Jätteen haltija vastaa siirtokirjan tietojen oikeellisuudesta ja vastaa siirtokirjassa annetuista vääristä tiedoista johtuvista laskun korjausmaksuista.
 • Jätteen kuljettajan on täytettävä siirtokirja omalta osaltaan, pidettävä se mukana kuljetuksen ajan, esitettävä se tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille ja annettava se jätteen vastaanottajalle.
 • Siirtokirjassa on oltava merkittynä jätteen tuottajan/haltijan täydelliset laskutustiedot. Jos laskutustiedot ovat puutteelliset, kuljetusliike on velvollinen selvittämään laskutustiedot ennen kuorman vastaanottoa käsittelykeskukseen. Mikäli laskutustietoja ei saada, kuorma laskutetaan kuljetusliikkeeltä.
 • Yhdellä siirtokirjalla voi tuoda yhden kuorman yhtä jätettä yhdeltä jätteen tuottajalta/haltijalta. Poikkeus: Samankaltaista lietettä voidaan tuoda samassa kuormassa samalla siirtokirjalla saman päivän aikana useilta eri jätteen tuottajilta/haltijoilta.
 • Kaikista jätteistä on ilmoitettava jätteen kuusinumeroinen EWC-koodi. Jäteluettelo löytyy https://finlex.fi/data/sdliite/liite/7892.pdf  (VNa jätteistä 978/2021, liite 3).
 • Jätteen tyyppi: 1 = vaaraton jäte, 2 = pysyvä jäte, 3 = vaarallinen jäte, 4 = POP-jäte.
 • Vaarallisen jätteen pakkaustapa: tynnyri, puinen tynnyri, kanisteri, laatikko, säkki, yhdistelmäpakkaus, paineastia, irtotavara, muu (mikä?)
 • Toiminta, jossa jäte on syntynyt:

1 = Yhdyskuntajäte asumisesta (sisältää vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa ja asuntolassa asumisen sekä muun asumisen)
2 = Yhdyskuntajäte kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta
3 = Yhdyskuntajäte muusta hallinto- ja palvelutoiminta (mukaan lukien kauppa)
4 = Maa-, metsä- ja kalatalous
5 = Teollisuus
6 = Rakentaminen (sisältää uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja purkamisen)
7 = Yhdyskunnat (mukaan lukien kauppa ja palvelut)
8 = Kaivannaistoiminta
9 = Energiahuolto
10 = Jätehuolto ja kierrätys
11 = Muu

 • Tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen tuottajan/haltijan tai muun tuojan annettava kaatopaikan pitäjälle riittävät tiedot jätteen alkuperästä, ominaisuuksista, jäteluokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta (VNa kaatopaikoista 331/2013, 38 §). Jos olet epävarma jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta, ota yhteys Salpamaa Oy:n palvelunumeroon 050 559 4174 tai palvelut@salpamaa.fi.
 • Vaarallisten jätteiden vaaraominaisuudet eli ns. H-tunnukset löytyvät VNa jätteistä liitteestä 3 ja lisätietoa linkistä vaarallinenjate.fi.
 • Jos jätekuorman sisältö ei vastaa siirtokirjassa ilmoitettua jätettä, jätteen kuljettajalla on oikeus toimittaa jäte vastaanottajan osoittamaan käsittelypaikkaan eri jätelaatuna tai palauttaa jäte sen tuottajalle/haltijalle.
 • Jätteen vastaanottajalla on oikeus veloittaa siirtokirjan vastaisesti toimitettujen jätteiden aiheuttamat kustannukset jätteen tuottajalta/haltijalta.
 • Jätteen tuottajan/haltijan ja vastaanottajan on jätelain mukaan säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan sen allekirjoituksesta. Säilytys voidaan tehdä sähköisessä muodossa. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen tuottajan sijasta huolehdittava siirtokirjan säilyttämisestä.