Käsittelykelpoisuuslomakkeen täyttöohje

 1. Määrittelyvelvollisuus koskee pilaantuneiden maa-ainesten käsittelykentällä käsiteltäviä epäorgaanisia teollisuuden sivutuotteita ja polttolaitosten tuhkia.
 2. Ennen ensimmäisen jäte-erän toimittamista on jätteestä tehtävä perusmäärittely. Perusmäärittelyä varten jätteen tuottajan/haltijan on annettava jätteestä seuraavat tiedot:
  • jätteen tuottajan/haltijan nimi sekä toimipaikan sijainti ja osoite
  • kuvaus prosessista, jossa jäte syntyy
  • jätteen nimi (tavanomainen tai kauppanimi) ja tarvittaessa koostumus, fysikaalinen olomuoto (kiinteä, neste, jauho tms.), haju, väri ja muut vastaavat ominaisuudet
  • arvio jätteen määrästä (kg/kk tai kg/vuosi). Säännöllisesti syntyvästä jätteestä ilmoitetaan lisäksi jätteen koostumuksen ja tyypillisten ominaisuuksien vaihteluvälit.
  • jätteen pakkaus-/kuljetustapa (avolava, puristinkontti, säiliö tms.)
  • Low-koodi eli Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012 ja 86/2015) liitteen 4 jäteluettelon mukainen jätteen kuusinumeroinen jätekoodi. Jäteluettelo löytyy https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161316/YM_2019_02.pdf?sequence=5&isAllowed=y, s. 133
  • käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste, jos sellainen on käytettävissä.
 1. Jätteen haitta-ainepitoisuuksien määrittämiseksi tarvittavat analyysit on tehtävä hyväksytyssä laboratoriossa. Tutkittavat haitta-aineet ovat vähintään:
  • raskasmetallit (kokonaispitoisuudet mg/kg)
  • mineraaliöljy (C10-C40)
  • orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) tai hehkutushäviö (LOI)
  • BTEX-yhdisteiden summapitoisuus
  • PCB ja muut POP-yhdisteet
  • PAH-yhdisteet (EPA 16)
 1. Perusmäärittely on uusittava viiden vuoden välein sekä aina prosessin tai raaka-aineen muuttuessa.
 2. Jätteen tuottajan/haltijan on varmistettava määrittelyissä käytettävien tietojen oikeellisuus.
 3. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä määrittelyjä koskevat merkitykselliset asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan niiden vastaanottamisesta. Säilytys voidaan tehdä sähköisessä muodossa.